skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Personálne oddelenie

 

Tel: +421 41 5000 490
E-mail: kariera@a2b.sk

Informácia o spracúvaní osobných údajov uchádzačov o zamestnanie

Toto oznámenie je poskytované v súlade s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť dotknutej osobe (uchádzačovi o zamestnanie u Prevádzkovateľa) informácie o Prevádzkovateľovi, o účele spracúvania osobných údajov, právnom základe, o subjektoch, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté ako aj o právach dotknutej osoby.

Identifikácia prevádzkovateľa:
A2B, s.r.o., IČO: 36 010 057, Horská 1, 010 03 Žilina – Považský Chlmec, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 3611/L, tel.: 041/5000490 e-mail: kariera@a2b.sk ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
e – mailová adresa: kariera@a2b.sk
telefonický kontakt: 041/5000490

V prípade, že máte záujem kontaktovať zodpovednú osobu písomne, je potrebné písomnosť zaslať na adresu sídla Prevádzkovateľa a na obálku uviesť „Do rúk zodpovednej osoby – ochrana osobných údajov“.

Účel spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie u Prevádzkovateľa sa uskutočňuje za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie a výberu vhodného uchádzača na obsadzovanú pracovnú pozíciu.

Právny základ spracúvania:
Spracúvanie je nevyhnutné v rámci predzmluvných vzťahov s dotknutou osobou (uchádzačom o zamestnanie) podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a smeruje k uzatvoreniu pracovnej zmluvy, príp. k dohode o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Spracúvanie osobných údajov môže byť uskutočňované aj na základe súhlasu dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR, a to najmä v prípadoch evidencie uchádzačov o zamestnanie, ktorí nereagovali na konkrétnu pracovnú pozíciu.

Doba uchovávania:
Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie sú uchovávané maximálne po dobu 1 roka.

V prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby sú tieto osobné údaje uchovávané po dobu uvedenú v súhlase dotknutej osoby, maximálne však po dobu 3 rokov odo dňa ich poskytnutia.

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia:
Poskytovanie osobných údajov je nevyhnutné na naplnenie predzmluvných vzťahov, poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou výberového procesu Prevádzkovateľa na obsadenie pracovnej pozície. Neposkytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby znemožní zaradenie uchádzača o zamestnanie do výberového procesu.

V prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby je poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby dobrovoľné, pričom dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať poštou na adresu prevádzkovateľa alebo zaslaním e-mailovej správy na adresu: kariera@a2b.sk

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania:
Nevykonáva sa.

Práva dotknutých osôb:
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov má dotknutá osoba najmä tieto práva:
 1. Právo dotknutej osoby na prístup k údajom ( čl. 15 Nariadenia GDPR):
  Dotknutá osoba má právo na potvrdenie o tom, či Prevádzkovateľ spracúva jej osobné údaje, má právo získať prístup k týmto údajom, má právo na informácie ohľadne tohto spracúvania a na poskytnutie kópií osobných údajov, ktorými o dotknutej osobe Prevádzkovateľ disponuje.
 2. Právo dotknutej osoby na opravu (čl. 16 Nariadenia GDPR):
  Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
 3. Právo dotknutej osoby na vymazanie (čl. 17 Nariadenia GDPR):
  Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 Nariadenia GDPR.
 4. Právo dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia GDPR):
  Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ za určitých okolností prestal používať osobné údaje dotknutej osoby, pričom tieto okolnosti sú definované v čl. 18 Nariadenia GDPR.
 5. Právo dotknutej osoby na prenosnosť údajov (čl. 20 Nariadenia GDPR):
  Dotknutá osoba má za určitých okolností právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil.
 6. Právo dotknutej osoby namietať proti spracúvaniu osobných údajov (čl. 21 Nariadenia GDPR):
  Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov ak je právnym základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem Prevádzkovateľa.
 7. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (čl. 22 Nariadenia GDPR):
  Dotknutá osoba má právo, aby sa na ňu za určitých okolností nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne význame ovplyvňujú.
 8. Právo na odvolanie súhlasu (čl. 7 Nariadenia GDPR):
  Dotknutá osoba má právo v prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe súhlasu dotknutej osoby kedykoľvek tento súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu možno uskutočniť rovnakým spôsobom akým bol súhlas udelený ako aj nasledovným spôsobom:
  • e-mailovou správou zaslanou na adresu: kariera@a2b.sk
  • zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa;
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní jej osobných údajov sa postupuje protiprávne alebo sa domnieva, že došlo k porušeniu niektorých z jej hore uvedených práv, má možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: 421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Prevádzkovateľ uvádza, že všetky osobné údaje spracúva výlučne v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä Nariadením GDPR a Zákonom), pričom zo strany Prevádzkovateľa boli prijaté primerané opatrenia technickej, organizačnej a personálnej povahy tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť spracúvaných osobných údajov. Všetky subjekty, ktoré s osobnými údajmi prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich povinností sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

.......................................................
podpis uchádzača o zamestnanie