skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

O nás

O nás

Spoločnosť A2B, s.r.o. je výrobnou a obchodnou spoločnosťou poskytujúcou komplexné riešenia systémov a služieb súvisiacich so zabezpečením nepretržitého napájania pre kritické oblasti telekomunikácií, priemyslu, masmédií, informatiky, distribúcie a ochrany dát, energetiky, dopravy, zdravotníctva, bezpečnosti a ostatné životne dôležité oblasti.

 

Certifikát manažérstva kvality ISO 9001:2015.

Certifikát manažérstva environmentu ISO 14001:2015.

Certifikát manažérstva BOZP ISO 45001:2018.

Certifikát manažérstva informačnej bezpečnosti
ISO/IEC 27001:2013

 
 

História

Spoločnosť A2B, s.r.o. bola založená v roku 1996 v Žiline. A2B, s.r.o. je modernou spoločnosťou, ktorá pôsobí v oblasti napájania telekomunikačných a priemyselných technológií na území Slovenskej republiky a taktiež v zahraničí. Hlavnou oblasťou pôsobenia firmy je výroba, dodávka a servis napájacích systémov, zálohových systémov, invertorových systémov, špeciálnych zákazníckych zostáva ďalších zariadení súvisiacich so zabezpečením napájania telekomunikačných a priemyselných zariadení. Od svojho vzniku sa spoločnosť zamerala najmä na poskytovanie kvalitných služieb v uvedenej oblasti. Výsledkom úspešného pôsobenia firmy ako trvalého a spoľahlivého partnera je neustále sa zvyšujúci počet spokojných zákazníkov.

V rámci svojho pôsobenia spolupracuje s renomovanými medzinárodnými spoločnosťami: Fiamm, Delta, Riello UPS, CE T Power, ONIS VISA

Koncom roku 2014 sa spoločnosť A2B, s.r.o. rozhodla rozšíriť svoje pôsobenie v Európe a založila v chorvátskom Záhrebe dcérsku spoločnosť A2B Eco Energy d.o.o. V priebehu 2016-2017 rokov servisne centrum a kancelária sa nachadzali v meste štyroch riek, Karlovaci.
Druhá dcérska spoločnosť, A2B Eco Energy, s.r.o., bola založená v Brne, Česká republika vo februári 2017. V roku 2021 táto spoločnosť zmenila názov na A2B, s.r.o. za účelom medzinárodného zosúladenia názvov spoločností.

 

Poslanie spoločnosti

Poslaním spoločnosti A2B, s.r.o. je služba zákazníkom. Táto služba začína analýzou aktuálneho stavu napájania kritických technológií zákazníka, pokračuje odborným poradenstvom a návrhom ekologicky a ekonomicky najvýhodnejšieho riešenia, spracovaním projektovej dokumentácie, samotnou realizáciou projektu, záručným a pozáručným servisom a končí demontážou a ekologickou likvidáciou vyradených technologických zariadení.

 

Naše ciele

Plniť poslanie spoločnosti nepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku a tým podporovať úsilie o skvalitnenie, optimalizáciu a zefektívnenie svojej činnosti a znižovanie celkových nákladov (TCO).

Zvyšovať kvalitu výroby a služieb zavádzaním inovatívnych, ekologicky „čistých“ technológií a procesov. Dôslednou orientáciou na ochranu životného prostredia posilniť svoju pozíciu na domácom a zahraničnom trhu. Flexibilne reagovať na rýchly vývoj procesných (kritických) technológií a z toho vyplývajúce zmeny nárokov na zabezpečenie ich nepretržitého napájania.

Predvídať budúce očakávania vo väzbe na zjednodušenie údržby a bezpečnosti servisných prác na systémoch nepretržitého napájania, migráciu a obmenu technológií, ako aj na zmeny súvisiace s nárastom výkonu a množstva napájanej technológie.

Vízia spoločnosti

Dosiahnuť silné postavenie na Slovensku v oblasti nepretržitého napájania kľúčových technológií v rozhodujúcich odvetviach národného hospodárstva a postupne sa významnou mierou etablovať aj v zahraničí.

 

Naše hodnoty

Trvalo platnou devízou našej spoločnosti sú jej dlhodobé vzťahy s obchodnými partnermi, budované na báze korektných medziľudských a partnerských vzťahov. Preferujeme ich v každodennej spolupráci s dôrazom na rovnocennosť, rešpektovanie názorovej rôznorodosti, vzájomnú výhodnosť a transparentnosť zmluvných vzťahov.

V práci, ako aj v komunikácii s partnermi, oceňujeme morálne a mravné hodnoty, ako sú poctivosť, spravodlivosť, vzájomná úcta, zodpovednosť a dôvera.

Najväčšou hodnotu našej spoločnosti sú jej ľudia. Preto zabezpečujeme ich trvalý odborný rast, podporujeme tímovú prácu, ale aj úsilie pri uplatňovaní najnovších poznatkov z oblasti vedy, techniky aj podnikového riadenia. Vysoko profesionálny prístup k práci je to, čo našim partnerom ponúkame, ale čo zároveň od nich vyžadujeme.

S ohľadom na zdravie našich ľudí a na zdravie nastupujúcej generácie sa významnou mierou venujeme problematike životného prostredia. V praxi to pre nás znamená zavádzanie technológií s vysokou účinnosťou a nízkou hladinou emisií, využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, ale aj ekologickú likvidáciu a recykláciu odpadov.

S ochotou pomáhame tým, ktorí to potrebujú a usilujeme sa vytvárať dôstojné podmienky pre život. Prostredníctvom účasti na programe sociálneho rozvoja nášho regiónu, ako aj prostredníctvom našich partnerov, prejavujeme vzájomnú spolupatričnosť a podporujeme občiansku solidaritu.

 

Zameranie spoločnosti

Pre svojich zákazníkov ponúkame široké portfólio produktov:
 • jednosmerné zdroje a modulárne napájacie systémy
 • DC/DC konvertory
 • Invertory, solárne invertory a modulárne invertorové systémy s vysokou účinnosťou a vysokou spoľahlivosťou
 • zdroje UPS, vrátane zotrvačníkových a modulárnych s vysokou účinnosťou a dlhou životnosťou
 • elektrické zdrojové agregáty
 • zákaznícky orientované zostavy napájacích systémov (AC/DC, DC/DC, DC/AC,...)
 • oloveno-kyselinové akumulátory zaliate a bezúdržbové
 • sodíkovo - niklové batérie s nulovými emisiami a nízkymi prevádzkovými nákladmi
 • fotovoltaické panely
 • solárne nabíjače
 • automatické prepínače (ATS)
 • statické prepínače (STS)
 • regulované záťaže pre výkon kapacitných testov batérií a zaťažových testov napájacích systémov
 • DC rozvádzače pre telekomunikácie a priemysel
 • rozvádzače vlastnej spotreby
 • systémy lokálneho a diaľkového dohľadu / monitoringu
 • klimatizované technologické kabinety
Naši kvalifikovaní a vyškolení pracovníci poskytujú služby spojené s prevádzkou a údržbou napájacích a záložných systémov:
 • analýza jestvujúceho stavu a potrieb zákazníka, návrh možných riešení
 • návrh, vývoj a výroba zákazníckych riešení (podľa špecifických požiadaviek zákazníka)
 • technická podpora a konzultačná činnosť
 • akceptačné testy vo výrobnom závode pre koncového zákazníka
 • inštalácia zariadení
 • technická asistencia na mieste pri uvádzaní do prevádzky, údržbe a oprave
 • odborné prehliadky a skúšky zariadení
 • zabezpečenie náhradných dielov
 • profylaktické prehliadky zariadení
 • kapacitné skúšky batérií
 • záťažové testy
 • údržba a oprava zariadení
 • logistické služby
 • technické školenie
 

Organizácia spoločnosti

Spoločnosť A2B, s.r.o. má od svojho vzniku sídlo v závode v Žiline. Pre efektívnejšiu komunikáciu s našimi zákazníkmi využíva pobočku v Bratislave, ktorá zastrešuje najmä obchodné a servisné činnosti. Naša spoločnosť zamestnáva dlhodobo viac než 50 stálych zamestnancov, z čoho prevažnú časť tvorí kvalifikovaný technický personál.

O neustálu spokojnosť našich zákazníkov a partnerov sa starajú pracovníci v nasledovných útvaroch:

 • Odbor obchodných a marketingových činností
 • Odbor výrobno technický
 • Odbor servisu a inštalácií
 

Certifikáty

Spoločnosť A2B, s.r.o. má zavedený a certifikovaný integrovaný systém manažérstva ISM, ktorý je každoročne preverovaný nezávislou audítorskou spoločnosťou a zodpovedá požiadavkám medzinárodných noriem EN ISO 9001:2015 pre systém manažmentu kvality, EN ISO 14001:2015 environmentálneho manažérstva a EN ISO 45001:2018 pre systémy bezpečnosti a ochrany zdravia. Na prelome rokov 2018-2019 spoločnosť A2B, s.r.o. rozšírila svoj integrovaný systém manažérstva zavedením a certifikovaním požiadaviek medzinárodnej normy EN ISO 27001:2013.

Naša spoločnosť má potvrdenie NBÚ SR o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa. Spoločnosť A2B, s.r.o. je držiteľom Oprávnení vydávaných Technickou inšpekciou pre oblasť činností:

 • výroba technických zariadení elektrických
 • odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
 • oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu:
  • oprava a údržba
  • rekonštrukcia
  • montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky pre technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu.
 

Politika kvality

V nadväznosti na požiadavky medzinárodnej normy ISO 9001:2015 a pre dosiahnutie cieľov si spoločnosť stanovila nasledovné zásady:

 • Kvalita a jej neustále zvyšovanie je našou prioritou a záväzkom.
 • Sme si vedomí kvality ako zodpovednosti každého jednotlivého zamestnanca.
 • Kvalitnými službami a produktmi si zabezpečujeme výborné hospodárske výsledky a tým stabilitu a perspektívu našej spoločnosti (kvalita = dôvera).
 • Zaväzujeme sa spĺňať požiadavky a trvale zlepšovať systém manažérstva kvality v rámci integrovaného systému manažérstva.
 • Vzťahy s našimi dodávateľmi budujeme na vzájomnom rešpekte, dôvere a partnerskej spolupráci.
 • Svojou flexibilitou a neustálym systematickým vylepšovaním procesov ako aj predvídaním a pružným plnením potrieb našich vonkajších i vnútorných zákazníkov zabezpečujeme ich rastúcu spokojnosť.
 • Tímovým prístupom, adekvátnym ohodnotením a pracovnými podmienkami vytvárame priestor pre realizáciu a spokojnosť našich zamestnancov.
 • Sme si plne vedomí svojej spoločenskej zodpovednosti, čo zohľadňujeme pri všetkých našich aktivitách.
 

Environmentálna politika

Spoločnosť A2B, s.r.o., je výrobná organizácia, ktorá vo svojej produkcii využíva technológie elektrotechnického priemyslu a zabezpečuje inštaláciu zariadení v exteriéroch podľa určenia zákazníkov.
Svoju činnosť zameriava nielen na trvalé uspokojovanie potrieb zákazníkov, ale i na pozitívny vplyv na okolie.

ZÁVÄZOK SPOLOČNOSTI
Vrcholový manažment spoločnosti vyjadruje týmto svoj záväzok na sústavné zlepšovanie systému environmentálneho manažérstva a prevenciu znečisťovania, ako i na dodržiavanie príslušných právnych a iných predpisov a ďalších požiadaviek.

ENVIROMENTÁLNA POLITIKA
V nadväznosti na požiadavky medzinárodnej normy ISO 14001:2015, miestnej legislatívy a pre dosiahnutie cieľov si spoločnosť stanovila nasledovné princípy:
Vrcholový manažment stanovuje tieto princípy environmentálneho manažérstva:

 • Víziou spoločnosti je získať a udržať popredné miesto na trhu produktov s porovnateľnými európskymi výrobcami v oblasti starostlivosti o životné prostredie.
 • Pozícia spoločnosti je založená na vzťahoch, faktoch a celkovom vnímaní životného prostredia.
 • Efektívnosť využitia zdrojov na riešenie problematiky je prioritou ich hodnotenia v konkurencii a dosiahnutí cieľov hospodárskeho rozvoja spoločnosti.
 • Návrh, inovácie, výrobu a inštaláciu organizovať s maximálnou zodpovednosťou z pohľadu negatívneho vývinu zdrojov znečisťovania životného prostredia v celom životnom cykle finálnej produkcie.
 • Príprava personálnych zdrojov s príslušnou motiváciou je základom vnímania a pozitívnej interpretácie zásad SEM.
 • Trvalou a aktívnou externou komunikáciou s orgánmi štátnej správy, zainteresovanými stranami a aktivistami dosiahnuť zhodu v pochopení stratégie tejto politiky vo vybudovanom SEM.
Systém environmentálneho manažérstva považuje vedenie spoločnosti za neoddeliteľnú súčasť integrovaného systému manažérstva spoločnosti. Uvedené princípy politiky SEM sú rozpracované do dlhodobých a krátkodobých cieľov, ktoré sú nepretržite monitorované a vyhodnocované. Vedenie spoločnosti sa týmto dokumentom zaväzuje a očakáva od každého zamestnanca spoločnosti jeho plnú angažovanosť v rámci jeho pôsobnosti pre dosiahnutie uvedených princípov a na dodržiavanie zásad a postupov definovaných v dokumentácii spoločnosti.

 

 

Politika BOZP

Vedenie spoločnosti A2B, s.r.o., pokladá zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov, návštevníkov, dodávateľov pracujúcich v našej spoločnosti za prioritnú podmienku.

POLITIKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA
V nadväznosti na požiadavky medzinárodnej normy ISO 45001:2018, miestnej legislatívy a pre dosiahnutie cieľov sa spoločnosť zaväzuje:

 • zvyšovať a trvalo zlepšovať úroveň systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom obmedzovať potenciálne ohrozenia zdravia vplyvom technologických procesov, technických zariadení, činností ľudí a pracovného prostredia.
 • zabezpečovať pravidelnú odbornú prípravu, kvalifikáciu, školenia zamestnancov a rozvíjať ich povedomie o zásadách BOZP a tým viesť k bezpečnej práci, ochrane zdravia, výchovne pôsobiť k používaniu správnych a bezpečných pracovných postupov.
 • v záujme prevencie nehôd, pracovných úrazov, chorôb z povolania alebo poškodenia zdravia dodržiavať platné pravidlá a zákonné predpisy ako aj presadzovať ich dodržiavanie u zamestnancov.
 • plniť úlohy v starostlivosti o BOZP, ktoré sú súčasťou plnenia všetkých úloh vedúcich zamestnancov.
 • Vydávať pravidlá a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade so zákonnými predpismi.
 • v rámci kompetencií vytvárať potrebné technické, organizačné, finančné a personálne predpoklady pre bezpečné pracovné prostredie. V prípade potreby ich priebežne prispôsobovať a uvádzať do života koncepciu bezpečnosti.
 • na základe zistených nebezpečenstiev, ohrození a rizík vytvárať pracovné podmienky s cieľom eliminovať nepriaznivé riziká spôsobujúce ujmu na zdraví a majetku.
 • zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu v pravidelných intervaloch, s ohľadom na charakter práce.
 • kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie príslušných právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP.
 • poskytovať a plánovať primerané materiálne zdroje na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov, vyčleniť prostriedky na program realizácie politiky BOZP.
 • bezplatne poskytovať a starať sa o osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré sú určené na ochranu zdravia pri práci a pred chorobami, pričom všetci zamestnanci, ktorým sú tieto prostriedky pridelené, ich musia v práci používať.
 • vytvárať podmienky BOZP pre spoluprácu s dodávateľmi prác.
 • informovať zamestnancov a zástupcov zamestnancov o stave zaistenia BOZP, hlavne v oblasti eliminácie rizík na pracoviskách. Zároveň umožniť zamestnancom a zástupcom zamestnancov vyjadriť sa k problematike BOZP.
 

Politika informačnej bezpečnosti

Vedenie spoločnosti A2B, s.r.o. neustále napreduje a prispôsobuje sa novým trendom v našej oblasti. Hlavným cieľom spoločnosti je pozitívnym prístupom, pružnosťou, rýchlosťou, s vynikajúcim tímom vysoko profesionálnych pracovníkov zvyšovať kvalitu služieb, pri dodržiavaní požiadaviek bezpečnosti informácií v súlade s normou ISO/IEC 27001.

POLITIKA INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI
V nadväznosti na požiadavky medzinárodnej normy ISO/IEC 27001:2013, miestnej legislatívy a pre dosiahnutie cieľov si spoločnosť stanovila nasledovné princípy a spoločnosť sa zaväzuje:

 • zaviesť a udržiavať jednoznačné pravidlá v celej spoločnosti, vo všetkých činnostiach a vo všetkých procesoch,
 • dosiahnuť úplného súladu s požiadavkami, potrebami a očakávaniami zákazníkov, a ich klientov, na základe ich poznania a predvídania ich potrieb,
 • dosiahnuť súlad s právnymi a inými požiadavkami v oblasti informačnej bezpečnosti a súvisiacimi požiadavkami s oblasťou nášho pôsobenia
 • neustále zvyšovanie dosiahnutého stupňa vzdelania a kvalifikácie našich zamestnancov ako aj spolupracovníkov s cieľom dosiahnutia a udržania najvyššieho štandardu poskytovaných služieb,
 • kvalitnou prípravou dodávok a poskytovaných služieb na základe našich skúseností a najnovších poznatkov prispievať k znižovaniu ohrození rizík pri práci a identifikovaných rizík v oblasti informačnej bezpečnosti, zlepšovať bezpečnosť práce a IT ochrany, v celej našej spoločnosti,
 • zabezpečovať pravidelné vzdelávanie zamestnancov v oblasti informačnej bezpečnosti,
 • trvale rozvíjať a zlepšovať zavedený systém manažérstva informačnej bezpečnosti v súlade so zásadami normy,
 • jednoznačne a preukázateľne plniť pri spracovávaní informácií relevantné požiadavky platnej legislatívy a interných dokumentov.

Politika systému riadenia informačnej bezpečnosti je v spoločnosti vydaná ako samostatný dokument a všetci zamestnanci spoločnosti sú povinní sa s ňou oboznámiť a rešpektovať jej obsah.