skip to main content

Vysoce efektivní napájaní a záložní napájení telekomunikaÄních, radiokomunikaÄních, informaÄních a průmyslových technologií.

Zdroj UPS Master HP ULVysoká úroveÅ kvality, spoľahlivosti a energetických úspor ponúkaná zdrojmi UPS Riello Master HP boli rozšírené o verziu 480 Vac 60 Hz, certifikovanú ako UL, s výkonmi v rozsahu od 65 do 250 kVA. Manažéri IT oddelení, manažéri zariadení a riaditelia technológií sú pod rastúcim tlakom pre dosahovanie nulových prestojov a usporiadanie dátových centier alebo priemyselných inštalácií tak, aby boli flexibilné tvárou v tvár neustále prebiehajúcim zmenám a rozširovaniu kapacít. KeÄže hľadanie Äo najspoľahlivejšieho a najefektívnejšieho napájacieho systému sa stáva Äoraz dôležitejšie, spoloÄnosÅ¥ Riello UPS neustále investuje do napájacích riešení, pre splnenie požiadaviek rady klientov; záväzok, ktorého výsledkom je Master HP UL. Ide o viac než len o inovatívne a technologicky pokroÄilý zdroj UPS, jedná sa o skok do budúcnosti trojfázovej technológie. VÄaka technológií on-line dvojitej konverzie, založenej výhradne na IGBT a digitálnych signálových procesoroch (DSP), séria zdrojov nepretržitého napájania Master HP UL zaisÅ¥uje maximálnu bezpeÄnosÅ¥ napájania a kvalitu pre všetky typy záÅ¥aží, IT alebo priemyselných technológií, najmä pokiaľ ide o kritické aplikácie s VFI SS 111 klasifikáciou (napäÅ¥ovo a frekvenÄne nezávislé) v súlade s normou IEC EN 62040-3. Táto séria bola navrhnutá s použitím novej konfigurácie, ktorá obsahuje IGBT sínusový vstupný usmerÅovaÄ namiesto konvenÄného tyristorového systému. Na rozdiel od ostatných technológií zdrojov UPS dostupných na trhu, technológia dvojitej konverzie s galvanicky oddeleným výstupom zaruÄuje kvalitný napájací zdroj, ktorý je úplne chránený pred všetkými elektrickými anomáliami na vstupe. Aj v prípade vážnych problémov napájacieho zdroja, výstupný výkon zostáva stabilný.

 Minimalizovaný spätný vplyv na napájaciu sieÅ¥

Master HP UL redukuje zaÅ¥aženie siete vÄaka IGBT usmerÅovaÄu bez spätného vplyvu na napájaciu sieÅ¥. OdstraÅuje problémy spojené s inštaláciou v sieÅ¥ach s obmedzenou kapacitou výkonu, kde je zdroj UPS napájaný motorgenerátorom alebo všade tam, kde sú problémy s kompatibilitou záÅ¥aží, ktoré generujú vyššie harmonické prúdu. Master HP UL má nulový vplyv na napájací zdroj, Äi už sa jedná o elektrickú sieÅ¥ alebo motorgenerátor:

  • THD vstupného prúdu <3%
  • vstupný úÄinník 0,99
  • power walk-in funkcia, ktorá zaisÅ¥uje progresívne spustenie usmerÅovaÄa
  • funkcia oneskorenia štartu sekvenÄne reštartuje usmerÅovaÄe pri obnovení napájania (viacero zdrojov UPS v systéme)
Master HP UL zároveÅ plní úlohu filtra a kompenzácie úÄinníka pre ochranu napájacej siete predradenej zdroju UPS pred vyššími harmonickými prúdu a jalovým výkonom vytvoreným spotrebiÄmi.

 

 Battery Care System: maximálna starostlivosÅ¥ o batérie

Master HP UL používa Battery Care System, ktorý optimalizuje prevádzkové parametre batériovej sady za úÄelom predĺženia životnosti batérií.

 Flexibilita

Výstupný oddeľovací transformátor zaisÅ¥uje galvanické oddelenie záÅ¥aže voÄi batériovej sade a lepšiu prispôsobivosÅ¥ v konfigurácii systému. UmožÅuje pripojiÅ¥ dva oddelené sieÅ¥ové vstupy (hlavný a núdzový), pochádzajúce z dvoch rôznych napájacích zdrojov; toto je zvlášÅ¥ vhodné pre paralelné systémy, aby bola zabezpeÄená selektivita medzi dvoma zdrojmi, Äím sa zvyšuje spoľahlivosÅ¥ celej inštalácie.