skip to main content

Vysoce efektivní napájaní a záložní napájení telekomunikaÄních, radiokomunikaÄních, informaÄních a průmyslových technologií.

â

Zdroj UPS Master FC400


Statické meniÄe frekvencie série Master FC400 sú dostupné vo výkonoch od 30 do 120 kVA s 50 alebo 60 Hz vstupom a 400 Hz výstupom. VÄaka rozsiahlym skúsenostiam získaným v UPS priemysle, sa konvertory frekvencie Master FC 400 vyznaÄujú použitím technologicky vyspelých komponentov, vysokou spoľahlivosÅ¥ou, jednoduchou údržbou a prevádzkou. Master séria FC400 používa technológiu dvojitej konverzie (VFI SS 111 napäÅ¥ovo a frekvenÄne nezávislé v súlade s IEC EN 62040-3) s integrovaným výstupným transformátorom pre zabezpeÄenie galvanického oddelenia záÅ¥aže od rušení sieÅ¥ového napájania pri každých podmienkach. Výstupné napätie je trojfázové 208 Vac (200/115V verzie na požiadanie). VÄaka vysokofrekvenÄnej technológii IGBT a digitálnemu riadeniu sú meniÄe frekvencie Master FC400 zvlášÅ¥ vhodné pre použitie v leteckých, vojenských a námorných aplikáciách.

 Všeobecné vlastnosti

Minimálny vplyv na sieÅ¥ové napájanie
Master FC400 bol navrhnutý s cieľom znížiÅ¥ spätný vplyv na vstupnú napájaciu sieÅ¥ alebo motorgenerátor. VÄaka vstupu s nízkym obsahom harmonických a progresívnemu štartu usmerÅovaÄa sú meniÄe frekvencie Master FC400 obzvlášÅ¥ kompatibilné s motorgenerátormi.
Jednoduchá inštalácia a údržba
Master FC400 vyžaduje minimálny priestor pre inštaláciu (iba 0,86m2 pre 120kVA model). Hlavné komponenty konvertora sú ľahko prístupné pre údržbu prostredníctvom odnímateľného Äelného panela. Ventilátory umiestnené v hornej Äasti skrine eliminujú potrebu boÄného alebo zadného prístupu a umožÅujú umiestnenie konvertora ku stene.

 Aplikácie
  • Napájanie lietadiel na letiskách
  • Radarové systémy
  • Systémy letovej kontroly
  • Námorné aplikácie
  • Vojenské aplikácie
  • Napájanie testovacích zariadení